การบำบัดเป็นนวนิยาย: กุญแจสำคัญในการอ่านและตีความความหมาย

การศึกษาเรื่องเล่าส่วนตัวเป็นแบบฝึกหัดพื้นฐานในการเขียนภาพประสบการณ์ของตนเองที่สอดคล้องกันและตีความมัน