จิตวิทยาสาธารณะและจิตเวช

ป้องกันหรือรักษา? ประเภทและวิธีการแทรกแซงในสภาพแวดล้อมทางคลินิก

การป้องกันหรือการรักษา: วิธีการแทรกแซงในการตั้งค่าทางคลินิก ระดับการป้องกันที่แตกต่างกันสามระดับโดยมีวัตถุประสงค์และผู้รับที่แตกต่างกัน