Psyche & Law # 9: การละทิ้งสิ่งที่ไร้ความสามารถจะกลายเป็นอาชญากรรมเมื่อใด?

Psyche & Law # 9: การละทิ้งสิ่งที่ไร้ความสามารถจะกลายเป็นอาชญากรรมเมื่อใด? และความชราสามารถนำมาเทียบเคียงเพื่อจุดประสงค์ทางอาญาด้วยความไม่สามารถ?