Chronic Fatigue Syndrome (CFS): โรค

อาการอ่อนเพลียเรื้อรัง: องค์การอนามัยโลกกำหนดให้เป็นโรคร้ายแรงเรื้อรังและพิการ