ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรู้สึกเป็นเจ้าของ

การค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่น่าพอใจและยั่งยืนช่วยให้คุณรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมและยังคงเป็นอิสระ