การบำบัดแบบกลุ่ม: แนวทางเกสตัลท์

กลุ่มบำบัด: กลุ่มเป็น 'องค์ประกอบที่สาม' ของความสัมพันธ์: ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสังเกตและเข้าใจรูปแบบเชิงสัมพันธ์ของตนเองได้ดีขึ้น