หงส์ดำ (The Black Swan, 2010) - โรงภาพยนตร์และจิตบำบัด # 13

หงส์ดำ - แนวคิดเรื่องการควบคุมครอบคลุมไปถึงแรงขับทางอารมณ์และทางเพศและไปสู่กิจวัตรที่มีแบบแผนทั้งหมดนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการสำนึกเท่านั้น