การสัมภาษณ์ทางจิตวิทยา

Colloquium ในจิตบำบัดความรู้ความเข้าใจโดย G. M. Ruggiero และ S. Sassaroli - ทบทวน

บทสัมภาษณ์ในจิตบำบัดความรู้ความเข้าใจโดย Ruggiero และ Sassaroli เป็นหนังสือเล่มสำคัญ แต่ไม่ใช่หนังสือเกี่ยวกับการสัมภาษณ์หรืออย่างน้อยก็ไม่ใช่แค่เกี่ยวกับการสัมภาษณ์