ความรุนแรงในโรงเรียน: ใช้แนวทางที่ MIUR กำหนด

ข่าวประชาสัมพันธ์: VIOLENCE IN SCHOOL, SELLINI (AUPI): ใช้แนวทางที่วาดขึ้นที่ MIUR ในเดือนกรกฎาคม 2017