หายใจเข้าช้าๆอย่าง 'มีสติ' ...

การฝึกสติสอนเราหลายสิ่งหลายอย่างในแง่ของการรับรู้และ 'การมีตัวตน' ให้กับตัวเอง แต่ยังแสดงให้เราเห็นว่าลมหายใจเป็น 'เครื่องยึดเหนี่ยว' อย่างไร